ברחבי העולם, השם ®TUPPERWARE הינו ערובה לאיכות מעולה ושירות מצוין ללקוחות.
המחויבות של  ®TUPPERWARE לשביעות רצון הלקוחות היא מוחלטת.

מדיניות החזרת מוצרים

אנו שואפים לשביעות רצון הלקוחות מכל מוצר ®TUPPERWARE שנרכש מאיתנו. לכן, אם מסיבה
כלשהי אינך מרוצה לחלוטין מהרכישה שלך של מוצרי ®TUPPERWARE, עומדת לך הזכות להחזיר את
הפריט שנרכש על ידך בתוך 14 ימים מיום הרכישה על פי הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),
תשע"א 2010 . את פריטים המוחזרים יש למסור לנציגת החברה (המדגימה) בצרוף קבלה וכתב אחריות, או –
בצירוף הצהרת רכישה בנוסח המצ"ב. ניתן גם להחזיר פריטים דרך משלוח בדואר לכתובת: ת.ד 8213
פארק התעשיה קיסריה, 83922

אחריות מוגבלת לצמיתות

אחריות זו מכסה את כל מוצרי ®TUPPERWARE שנקנו בישראל. האחריות למוצרי
®TUPPERWARE הינה למשך כל חיי המוצר, והיא מוגבלת לשווי הכספי של המוצר במועד רכישתו.
האחריות מוגבלת לשלמות המוצרים ומתייחסת רק לנזקי סדקים, שברים, קילוף. האחריות אינה מכסה
חתכים, שבירה כתוצאה מנפילת הכלי, כתמים או נזקי שימוש אחרים שאינם הולמים את מטרת השימוש
בכלי. האחריות לא תחול על נזקי רכוש ו/או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם לאדם
ו/או לבעל חיים ו/או לרכוש כלשהו. האחריות לא תחול אם הרוכש/ת תעשה/יעשה במוצרים שימוש
מסחרי או שימוש שאינו רגיל.

"שימוש רגיל" הינו שימוש התואם את הוראות השימוש כפי שהן מפורטות במידע הכתוב המצורף למוצר
ו/או באתר האינטרנט של החברה.

®TUPPERWARE והיבואן בישראל לא יהיו אחראים למוצר במקרים של: אי קיום הוראות השימוש או
חלקן, שימוש לא זהיר, שימוש רשלני, היזק זדוני, חשיפת המוצר לאש או למקור חום מסוכן, הזנחת
המוצר.

הערה: מוצרי ®TUPPERWARE הנזכרים בכתב האחריות אינם מיועדים לשימוש במיקרוגל, למעט אלו
שמצויין לידם בדף "הוראות שימוש" כי הם נועדו לכך.

אם התגלה במוצר פגם בחומר או בתהליך הייצור או באם נפגם תפקודו של מוצר במהלך שימוש ביתי
סביר, אנו נחליף את החלק הפגום ללא תמורה. אם במועד פנייתך המוצר אזל מהמלאי, יוחלף הכלי הפגום
בכלי אחר, הדומה לו בתפקודו או שיינתן לך זיכוי שווה ערך למחיר הקנייה, לצורך רכישת מוצר חלופי, על
פי שיקול דעתה של החברה.

סדרת כלי בישול ™ CHEF

מוצרי סדרת ™ CHEF כוללים אחריות מוגבלת לצמיתות החלה על פגמים בחומרים או בייצור ומוגבלת
לשימוש סביר ורגיל במשק הבית שאינו שימוש מסחרי. האחריות אינה כוללת שבר למכסה זכוכית עקב
מכה או נפילה. האחריות לציפוי טפלון מוגבלת ל 10 שנים והיא חלה רק על פגמים בחומרים או בייצור, –
אולם היא לא תחול על נזק לציפוי טפלון עקב שימוש רשלני, או עקב תאונה או שינוי במוצר ולכל נזק
שאינו פוגע בשימושיות של המוצר.

הערה: העברת המוצר למי שאיננו הרוכש המקורי מבטלת את האחריות.

תנאי מוקדם למימוש זכויות הלקוח/ה הוא מסירת הודעה לנציג ממנו נרכש המוצר או ליבואן הרשמי של
®TUPPERWARE בישראל (פקס' 04-9129893) על גילוי כל תקלה או פגם במוצר תוך 3 ימים ממועד
גילויה, תוך פירוט מלא על אופן השימוש במוצר ואופן היווצרות הפגם. את הפריט הפגום יש למסור
לנציגת החברה (המדגימה) בצירוף חשבונית/קבלה המעידה על הרכישה על ידי הרוכש המקורי (או –
הצהרת רכישה מאומתת על ידי המדגימה) וכן בצירוף כתב האחריות. אם בדיקת הפריט תקבע כי התקיימו
תנאי כתב האחריות, יתוקן המוצר או יוחלף  (החלק הפגום או המוצר כולו לפי הענין) כאמור לעיל, והוא
יישלח ללקוח/ה על חשבונו/ה (בדואר גוביינא או לאחר תשלום דמי משלוח מראש).

מוצר או פגם שאינו מכוסה על ידי כתב אחריות זה, לא יתוקן ולא יוחלף.