תקנון אתר וחנות מסחר אלקטרוני

http://tupperware-il.co.il

(גירסה – 15.1.2017)

מבוא

לתשומת לבך – עליך לקרוא את כלל תנאי תקנון זה להלן בטרם תמלא/י את טופס ההרשמה. ע”י סימון V  בתיבה "קראתי ואני מסכים/ה לתנאי השימוש", וע"י הרשמה או שימוש בשירותי חנות "טאפרוור", את/ה מאשר/ת ומצהירה שקראת את תנאי השימוש ואת ההסכם למשתמש/ת קצה ושאת/ה מבין/ה את תוכנם ומסכים/ה לכל תנאיהם.

הערה: כל הנאמר בלשון זכר, ייקרא גם בלשון נקבה ולהיפך. כל הנאמר בלשון יחיד ייקרא גם בלשון רבים ולהיפך.

כללי

 1. אתר האינטרנט www,Tupperware.co.il (להלן: "האתר"), מופעל ע"י חברת קוואנטים יבוא מוצרי איכות בע"מ   ח.פ. 51-484864-7 (להלן: "החברה").
 2. האתר משמש גם כחנות סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים מסוגים שונים לרבות  כלי בית, כלי שולחן ומטבח ומוצרי אחסון מזון (הכול להלן: "המוצרים"). הרכישות באתר נעשות ע"י הגולשים ברשת האינטרנט.
 3. באתר ניתן לרכוש מוצרים בשיטת הרכישה האישית.
 4. כל הזמנה ואספקה של מוצר מהאתר, מותנית בקיומו במלאי.
 5. הרכישה כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה. רכישה לאחר קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.
 6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר כלשהו, תגברנה הוראות תקנון זה.
 7. תקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (הכול להלן: "חוק הגנת הצרכן"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות חוק הגנת הצרכן, גוברות הוראות חוק הגנת הצרכן.
 8. מדיניות אספקות, החזרות, ביטולים והחלפות מפורסמת באתר (וכן בנספח לתקנון זה) והוראותיה גוברות על כל הוראה אחרת.
 9. התכנים המועלים באתר עשויים להיות מוצגים גם במפגשים עם מדגימים/ות ו/או במדיות נוספות מלבד באתר, והוראות תקנון זה יחולו בכל שיטת הדגמה ומכירה.
 10. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם את התכנים המופיעים באתר או להשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
 12. לשון זכר לצרכי נוחות בלבד. האמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע.

הגדרות

 1. בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, את הפירוש שרשום לצידם:

"האתר" – לרבות כל חלק ממנו.

"החברה" – קוואנטים יבוא מוצרי איכות בע"מ   ח.פ. 51-484864-7, ביין בעצמה ובין באמצעות מתחזק האתר ו/או מפעיל האתר.

"תוכן" – כל חומר המופיע באתר או חלק ממנו לרבות טקסטים, באנרים, צילומים, תמונות, מחירים וכו'.

"משתתף" – גולש באתר שמזמין מוצר באמצעות האתר.

"לקוח" – משתתף שרכש מוצר באמצעות האתר והעסקה אושרה ע"י חברת האשראי.

"חוק הגנת הצרכן" – חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.

"מוצר חדש" – מוצר חדש לחלוטין באריזה מקורית סגורה.

"מוצר מחודש" – מוצר תקין שאריזתו המקורית נפתחה, ונעשה בו שימוש תקופת קצרה, אשר הוחזר ליצרן ונבדקה ואושרה תקינותו ע"י היצרן ונארז מחדש על ידו, ונרשם במקום בולט על גביו כי הוא מחודש.

"מוצר משומש" – מוצר תקין שנעשה בו שימוש, וצוין על גביו כי הוא משומש.

"מוצר עם ליקוי חיצוני" – מוצר חדש תקין שנפל בו פגם חיצוני ואסטטי בלבד שאין בו כדי לפגוע בתקינותו ובתפקודו של המוצר.

תנאים לכשירות המשתמשים באתר

 1. רשאי לבצע רכישות באתר רק מי שמתקיימים בו כל התנאים הבאים ובמצטבר:
 • כל אדם מעל גיל 18, בעל תעודת זהות ישראלית,  הכשיר לבצע פעולה משפטית או כל תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • המשתתף קרא את תקנון האתר ואישר אותו בדרך שנקבעה באתר.
 • ברשות המשתמש תיבת דואר אלקטרוני וכתובת מגורים בישראל.
 • ברשות המשתמש כרטיס ישראלי או בינלאומי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • הרכישה מותנית בהרשמה לאתר ובמסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים. החברה רשאית למנוע את הרכישה ממשתתף שמסר פרטים לא נכונים או שמסר פרטים מטעים במכוון.
 • המשתתף יזמין מוצרים לשימושו הפרטי בלבד ולא יסחר בהם.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה ובכל עת לבטל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש להשתמש באתר אם הוא ביצע מעשה בלתי חוקי, ו/או מסר לחברה בכתב או בעל פה פרטים שגויים, ו/או הפר תנאי מתנאי התקנון, ו/או הוא ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או בחברה, ו/או אם יש לחברה יסוד סביר להניח כי  הוא סחר או מתכוון לסחור במוצרים אותם הוא הזמין ו/או מתכוון להזמין באמצעות האתר.

פרטי המוצר והמכירה

 1. לכל מוצר המפורסם באתר יוצגו פרטי המוצר, שם המוצר, מחיר המוצר, מפרט המוצר, תמונה, וכל פרט רלבנטי אחר ( הכל להלן: "פרטי המכירה").
 2. פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום, דמי משלוח: זהים לגבי כל המכירות. הפרטים יובאו בבירור באתר.
 3. למען הסר ספק, יובהר כאן כי התמונות המוצגות באתר לצד המידע אודות המוצר הן להמחשה בלבד.
 4. המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ.

הרשמה לאתר לצורך ביצוע של הזמנה  

 1. לצורך ביצוע הזמנה של מוצר, יידרש המשתתף לבצע הרשמה לאתר בעמוד ההרשמה, ולאשר כי קרא וקיבל על עצמו את הוראות התקנון (להלן: "הרישום לאתר").
 2. במסגרת הרישום לאתר על המשתמש למסור פרטים אישיים לרבות: שם, מס' תעודת זהות, כתובת עדכנית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר טלפון בבית, מספר כרטיס אשראי,  וכן פרטים נוספים ככל שיידרשו לצורך ביצוע  ההזמנה.
 3. משתתף שאינו מעוניין למסור פרטי כרטיס האשראי באתר, יוכל לפנות לחברה לביצוע עסקה טלפונית או עסקה באמצעות מדגים/ה. בכל מקרה, פרטי כרטיס האשראי ימסרו לנציג החברה אשר יצור קשר עם הלקוח לפי מספר הטלפון שימסור הלקוח. ידוע ללקוח כי שיחות הטלפון איתו עשויות להיות מוקלטות, וע"י פנייתו הטלפונית לאתר לצורך מסירת הפרטים הוא נותן את הסכמתו לכך שהשיחה תוקלט.
 4. לקוח/ה ייחשב/תחשב מי שהזמנתה אושרה לאחר שאישר/ה את התקנון בכפוף למסירת פרטים אישיים מלאים ונכונים.
 5. על מנת שההזמנה תאושר ותבוצע ביעילות ובמהירות, יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ומדויקים.

אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי

 1. אישור ההזמנה מותנה בקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי של הלקוח שאת פרטיה יעביר הלקוח במסגרת הרישום  או ימסור הלקוח טלפונית לחברה  (להלן: "חברת האשראי"). החברה תקבל אישור מחברת האשראי  על תוקף הכרטיס ואישור העסקה.
 2. עם קבלת אישור/סירוב חברת האשראי לביצוע העסקה, תינתן הודעה מתאימה  ללקוח באמצעות הדואר האלקטרוני שמסר הלקוח, כי העסקה אושרה או סורבה ע"י חברת האשראי.
 3. ההזמנה תחשב כמאושרת רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, ומועדי המשלוח יחלו להימנות רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 4. בעת קבלת המוצר, על בעל כרטיס האשראי להציג תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הכוללת מספר ת.ז. כדוגמת רישיון נהיגה או דרכון ולחתום על תעודת משלוח.
 5. משלוח הודעת גילוי ללקוח לאחר אישור העסקה.
 6. בתום השלמת הפרטים בטופס ההזמנה, יחויב כרטיס האשראי של הלקוח ולאחר החיוב יקבל הלקוח הודעה "טופס גילוי נאות" בדואר האלקטרוני (להלן: "הודעת הגילוי").
 7. הודעת הגילוי תכלול:
 • שם המוכר, מספר הזהות/מספר התאגיד והכתובת של העוסק ושל הספק בארץ או בחוץ לארץ.
 • התכונות העיקריות של המוצר או של השירות.
 • מחיר המוצר או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה.
 • האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה.
 • שם היצרן וארץ ייצור של המוצר.
 • תנאים נוספים החלים על העסקה, אם קיימים.

משלוחים ומועדי אספקה

 1. מרבית המוצרים שמוזמנים באמצעות האתר, יסופקו ללקוח ע"י החברה ו/או מי מטעמה ו/או ע"י הספקים ו/או מי מטעמם, לפי העניין, בתוך 14 ימי עסקים, אלא אם כן צוין אחרת בפרטי המכירה של המוצר. להסרת ספק, ימי שישי שבת, מועדים וחגים אינם נמנים עם ימי עסקים.
 2. שימת לבך שאספקה ליישובים מרוחקים או יישובים הנתונים למצב בטחוני מיוחד עלולה להתאחר, ויש להתעדכן עם משרדי החברה לגבי מועד האספקה ליישובים אלה.
 3. על אף האמור לעיל, באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, לספק את המוצרים ללקוח תוך מועד אספקה אחר שיקבע לגבי כל מקרה ובמקום סמוך ומקובל לפי תיאום מראש עם הלקוח.
 4. החברה לא תהא אחראית לעיכוב באספקת המוצר במקרה של מסירת כתובת שגויה ו/או חסרה ע"י הלקוח, ולא תזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו עקב כך.
 5. החברה  ו/או הספק, לפי העניין,  יהיו רשאים לאפשר איסוף עצמי בתיאום מראש עם הלקוח לפי התנאים שיקבעו ע"י החברה ו/או הספק, לפי העניין. במקרה הזה החברה ו/או הספק לא יגבו דמי משלוח מהלקוח.
 6. דמי המשלוח הנקובים בפרטי המכירה אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ו/או כאשר נדרש כח אדם נוסף ו/או מיומן ו/או שימוש באמצעים מיוחדים ו/או פירוק והרכבה. (להלן: "הובלה חריגה") במקרה של הובלה חריגה, ייגבה תשלום נוסף על דמי המשלוח הרגילים, בהתאם למען המסירה ואמצעי ההובלה הנדרשים.
 7. דמי המשלוח ישולמו במעמד ביצוע ההזמנה באתר, בהתאם לנתונים שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה. ככל שתתגלה אי התאמה בין הנתונים שמסר הלקוח לבין התנאים הקיימים בשטח לצורך אספקת המוצר, יחויב הלקוח בתשלום ההפרשים המגיעים לספק ו/או מי מטעמו, בגין דמי המשלוח.

אחריות ושירות לאחר המכירה

 1. בכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר המכירה) התשס"ו- 2006, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, מובהר כי יש לעיין בתנאי האחריות של כל מוצר לפני רכישת המוצר, במסגרת פרטי הרכישה של המוצר.
 2. תנאי האחריות מפורטים בפרטי האחריות כפי שמצוינים באתר

מוצרים שאזלו מהמלאי

 1. האתר משמש גם אתר תדמיתי, ועל כן יפורסמו בו כל המוצרים הנמכרים על ידי החברה, וזאת למטרות שאינן בהכרח "חנות הסחר האלקטרוני".
 2. החברה עשוי לעדכן מעת לעת את המלאי שיש במחסניה, ולסרב למכור מוצר שאינו קיים במלאי. החברה תעדכן את הלקוחות בסמוך לאחר ביצוע הרכישה, בכל מקרה של חוסר במלאי, מאחר שלעיתים אוזל המלאי של מוצר מסוים לפני שהוא הוסר  מהאתר.
 3. במקרה שמוצר אזל מהמלאי לפני שהוא הוסר  מהאתר, החברה תיצור קשר עם הלקוח, ותציע ללקוח מוצר חלופי, ככל שניתן.

ביטול עסקה ע"י הלקוח

 1. לתשומת ליבך, עסקה שמבוצעת באמצעות האתר הינה מוגדרת כ-עסקת מכר מרוחק בהתאם להגדרה המצויה בסעיף 14ג בחוק הגנת הצרכן.  עסקת מכר מרחוק היא התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
 2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ההודעה בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק תעשה רק בפנייה בכתב באמצעות משלוח פקס או בדואר האלקטרוני למחלקת השירות של החברה מפעילת האתר שפרטיה מופיעים בסעיף האחרון של התקנון. לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק בעל- פה.
 3. ניתן לבטל עסקה כאמור מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר  (14) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת הגילוי,  לפי המאוחר מביניהם.
 4. אם העסקה מבוטלת עקב פגם במוצר ו/או בשל אי התאמה בין הפרטים שנמסרו בטופס  הגילוי לבין המוצר שהתקבל בפועל ו/או אם לא סופק המוצר במועד שנקבע, החברה תחזיר ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם, כל זאת לאחר תאום עם הלקוח  ואיסוף המוצר על ידי החברה ו/או עצירת אספקת המוצר ללקוח.
 5. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או בשל אי התאמה, החברה תחזיר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. במקרה כאמור באחריות הלקוח למסור את המוצר לידי החברה ו/או הספק, לפי העניין ולשאת בהוצאות ההובלה ככל שיידרשו.
 6. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה שנעשה בהתאם להוראות חוקי הגנת הצרכן, החברה תהיה רשאית לתבוע מהלקוח את נזקיה, אם ערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

עסקאות שלא ניתן לבטלן

 1. לפי חוק הגנת הצרכן לא ניתן לבטל עסקאות מכר מרחוק של:
 • טובין פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, כגון, מוצרי מזון, פרחים, תרופות).
 • מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח.
 • מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

ביטול עסקה ע"י החברה

 1. החברה רשאית לבטל מכירה בין היתר במקרים הבאים:
 • אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המכירה של מוצר ו/או השירות.
 • עקב תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין.
 • אם יתברר כי במהלך המכירה נעשתה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.
 • במקרים של כוח עליון המונעים את ביצוע העסקה או ניהולה באופן תקין.
 1. החברה תשלח הודעה על ביטול הרכישה ללקוח בדוא"ל שמסר בעת ביצוע ההזמנה.
 2. במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לאמור לעיל.

אבטחת מידע

 1. החברה נעזרת בשיטות הצפנה ואבטחה מתקדמות כדי לשמור על המידע האישי של המשתמשים ו/או הלקוחות.
 2. כל המידע אודות ההזמנה שביצע הלקוח מוצפן באמצעות מנגנון מאובטח ברמה המרבית. מספר כרטיס האשראי של הלקוח ונתוני הגבייה שלו בלתי אפשריים ל"פריצה" כיוון שהם מועברים למרכז ההזמנות, ומשם מועברים לשרת שאינו נגיש דרך האינטרנט.
 3. החברה משתמשת בפרוטוקול (SSL (Secured Sockets Layerהפרוטוקול הנפוץ להצפנת מידע באינטרנט.

הגבלת אחריות החברה

 1. החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים ישירים שייגרמו ללקוח או מי מטעמו שרכש מוצר באמצעות האתר. החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף מכל מין וסוג שהוא.
 2. מבלי לפגוע באמור לעיל, גבולות האחריות של החברה לכיסוי נזק ישיר שייגרם ללקוח או מי מטעמו, מוגבלות לסך השווה לכפל שווי המוצר שנרכש.

הדין וסמכות השיפוט

 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי רק לבתי המשפט בעיר חיפה לפי סמכותם המהותית.

פרטי החברה מפעילת האתר

למידע אודות האתר, ולשאלות הקשורות עם תוכנו ולביטול עסקה ניתן להתקשר עם מחלקת שירות לקוחות:

בטלפון:  04-9129888
בפקס: 04-9129893
בדואר אלקטרוני: service@tupperware-il.co.il

 

 

מדיניות אספקות, ביטולים והחזרות

ריכזנו עבורך בצורה פשוטה, ברורה ומתומצת את עקרי מדיניות האספקות, ההחזרות והביטולים שלנו מכוון שאנו מאמינים במקצועיות, שקיפות והגינות.
אם בכל זאת יש לך שאלה או בקשה, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו במייל service@tupperware-il.co.il או בטלפון 04-9129888, 1700705606

בימים א-ה בין השעות   09:00-17:00

מדיניות אספקות:

 • אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לבחירת הלקוח באחת מהדרכים שלהלן: אספקה עד הבית, אספקה נקודת הפצה, על ידי דואר רגיל, או דואר רשום או שירות שליחים או על ידי מדגימה.
 • זמני אספקת המוצרים לנקודת השילוח (דואר, משרד שירות השליחים, מדגימה): עד 7 ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
 • במידה ואספקת המוצרים היא על ידי חברת משלוחים, או מדגימה או דואר: האחריות לשלמות המוצר ומועד אספקתו היא באחריות הבלעדית של הגורם שנבחר לביצוע האספקה, החל משעת מסירת המוצר לידיו.
 • דמי המשלוח יתווספו לסכום ההזמנה, בהתאם לסוג המשלוח הנבחר.
 • ישנה אפשרות לאסוף באופן עצמאי את המוצרים הנרכשים באתר. כתובת האיסוף ושעות האיסוף : קוואנטים בע"מ, גן שומרון (מזרח) מושב גן השומרון. בימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג בין השעות 10:00 ו- 12:00.
 • במידה והלקוח/ה בחר/ה בהובלה עצמאית, יש לציין זאת בביצוע תהליך ההזמנה.
 • יש לתאם את האיסוף מראש ולהצטייד בת.ז. של המזמין או בייפוי כוח כתנאי למסירה.

מדיניות ביטולים:

 • ניתן לבטל קניית מוצר תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
 • ניתן לבטל קניית שירות תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד ולשעה שבהם אמור השירות להינתן.
 • ביטול הקניה יעשה בכתב למייל: service@tupperware-il.co.il, או בהשארת הודעה קולית באתר, או או באמצעות פקס : 04-9129893 תוך ציון סיבת הביטול
 • במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.
 • הביטול מותנה בכך שהמוצר יוחזר לחברה מיד עם הודעת הביטול, כשהוא כולל את כל חלקיו יחד עם אריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש.
 • ככל שקיבל הלקוח פריטים נלווים לרכישה בין בתשלום ובין ללא תשלום (כגון מתנות), על הלקוח להשיב גם אותם באותו אופן.
 • חברת קוואנטים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה, לפני או לאחר סגירתה, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע מילוי הזמנות  במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה, או במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר או בכל מקרה שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ואם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, התברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו.
 • במקרים אלו ניתן להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן או לחלופין להשיב לך את כספך.

 

אופן החזרת מוצרים:

 • ניתן להחזיר במשרדי החברה את המוצר שנקנה ובלבד כשהוא שלם על כל חלקיו, ולצרף את אריזתו המקורית ואת החשבונית המקורית או לשלוח אותו בדואר רשום לת.ד : 5084,  מושב גן השומרון, מיקוד: 38825 עבור חברת קוואנטים בע"מ. זכות ההחזרה תקפה כל עוד לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר.
 • ההחזרה תבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.
  ניתן גם להביאו או אלינו, חברת קוואנטים בע"מ, גן השומרון מזרח, מושב גן השומרון, בתאום מראש.
 • בכל מקרה זכות ההחזרה תהיה בהתאם לאמור בסעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ובכל מקרה של סתירה בין החוק ובין הוראות מסמך זה – יחולו הוראות החוק.

עודכן בתאריך 01/01/17